Tuesday, November 13, 2012

..........

Шинэ зүйлс. Ногоон зүйлс. Эхэлж буй зүйлс. Мөч бүр. Мэдрэмж бүр. Одоо. Аз жаргал.

New beginnings. Green things. Beginning things. Every moment. Every feeling. Now. Happiness.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...