Monday, July 14, 2014

таслал, цэг, анхаарлын тэмдэг

таслал, цэг, анхаарлын тэмдэг
цэг, таслал, асуултын тэмдэг
асуулт, цэг цэг цэг, анхаарлын тэмдэг

цэг

анхаарлын тэмдэг


цэгцэг
цэг 

цэг

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...