Sunday, September 28, 2014

үнс тэврэх

шатсаар. түлэгдсээр... хагас дутуу уугих. шүүрэх. чад пад...
бор хүрэн саарал...
үнс тэврэх ямар вэ? 

түрүүхэн л шатаж байсан, зөвхөн халуун байсан одоо үлээх төдийд сарнин нисэх, үгүйд шингэхэд бэлэн биегүй үзэгдэл болсон зүйлийг тэврэх?...

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...