Tuesday, August 11, 2015

агаар мэт

хэзээ ч үл алсрах. дотор цуурайтах. санах. дотор нь уусах. байнга сэрэх. үл сэрэх ч мэдрэх. хангалттай. мартагнах. үл алсрах.

гэвч усанд сэлэх загас усыг хардаггүй шиг 

 -- агаар мэт

үл явах, үл ирэх, үл эхлэх, үл төгсөх

-- агаар мэт.

оршихуй энэ болсон цагт яахав дээ сайхан. уяасууд сулрах. суллах. байх ч үл байх.


үл байх ч байх...

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

put on a face

put on a face                      a brave face, a dead face put on a face and go. put on a face                       a kind face, a br...