Saturday, July 8, 2017

ХҮНДИЙН ХҮЧ БА ТӨВ | GRAVITY AND CENTER

Хээнри Көүл

Хайртай гэхэд чинь чамд ч бас
Хайртай гэж чадахгүйг минь уучил.
Чийгтэй хуруу шиг үгс амлалтаар дүүрэн
Өмнө минь зогсох ч дандаа л хавчиг, харанхуй 
Өрүү рүү зугтаж, мэдрэмжийг минь тэнд 
Дуугүй тамшаан идээд, эртний алт шиг 
Дулаанаар гэрэлтдэг. Ергүүлэх морийг 
Ташуурдах хүнтэй адил таталцлын хүч
Огих хүчээс илүү байгаасай, гадаад ба дотоод
Ертөнц минь бие биеэ сүлбээсэй гэж би хүснэ.
Бодит байдлаас үгс намайг бүү таслаасай. 
Үг надад хэрэггүй байгаасай. Эрх чөлөө мэт,
Үүнээс цаашихь ертөнцийн амар амгалан мэт,
Аяганд ус хийх чимээ мэт мэдрэмжээс өөр
Юу ч мэдрэмжийг бүү өгүүлээсэй.

Орчуулсан Н. Анараа

***

By Henri Cole

I’m sorry I cannot say I love you when you say
you love me. The words, like moist fingers,
appear before me full of promise but then run away
to a narrow black room that is always dark,
where they are silent, elegant, like antique gold,
devouring the thing I feel. I want the force
of attraction to crush the force of repulsion
and my inner and outer worlds to pierce
one another, like a horse whipped by a man.
I don’t want words to sever me from reality.
I don’t want to need them. I want nothing
to reveal feeling but feeling—as in freedom,
or the knowledge of peace in a realm beyond,
or the sound of water poured into a bowl.

No comments:

Post a Comment

Бусдын эрхэд халдсан утга агуулга бүхий комментуудыг хэвлэхгүй болно.

Crowdfunding!

As many of you know, we are doing an online crowdfunding for the first time in the history of the Centre, and it happens to be for the Equa...